Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden website JudithHeikoop van BioSummit BV

 1. Toepasselijkheid
  Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van de website judithheikoop van BioSummit B.V. alsmede op de op of via deze website aan u ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten.
 2. Akkoordverklaring
  Indien u deze Gebruiksvoorwaarden niet of niet in zijn totaliteit wenst te aanvaarden, bent u niet gerechtigd om de website judithheikoop van BioSummit BV te bezoeken en gebruik te maken van deze website. Door het bezoek aan en gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden.
 3. Wijziging
  BioSummit BV is te allen tijde gerechtigd de informatie op website judithheikoop en deze Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Leveringsvoorwaarden te wijzigen. BioSummit BV adviseert u deze website alsmedede Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Leveringsvoorwaarden regelmatig te raadplegen.
 4. Inhoud website judithheikoop
  Website judithheikoop beoogt de bezoeker van deze website informatie te verstrekken over de diensten van BioSummit BV in de breedste zin des woords. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies en deze informatie wordt geleverd zoals u deze op de website, zonder enige uitdrukkelijke of geïmpliceerde garantie. Beweringen en meningen, geuit in de mededelingen op de pagina’s van deze website zijn die van de betreffende auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van BioSummit BV.Op de op deze website door BioSummit aangeboden diensten zijn dezeGebruiksvoorwaarden en de Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. Op de producten en diensten die eventueel op deze website(mede) door partners van BioSummit worden aangeboden zijn de algemene leveringsvoorwaarden van de desbetreffende partner van toepassing. BioSummit BV streeft naar een juiste informatievoorziening, maar garandeert niet dat de geboden informatie correct of altijd actueel is. Hoewel BioSummitde informatie op website judithheikoop met uiterste zorg heeft samengesteld en haar uiterste best doet deze informatie zo nauwkeurig, actueel en volledig mogelijk te houden, kunnen aan deze informatie geen rechten worden ontleend.
 5. Links met andere websites
  Deze website bevat links naar websites van BioSummit BV. Indien voor die website andere Gebruiksvoorwaarden gelden, dan gaan die Gebruiksvoorwaarden voor en hebben de onderhavige Gebruiksvoorwaarden een aanvullende werking.
 6. Deze website bevat ook links naar andere externe internetpagina’s. Deze links worden enkel voor het gemak en informatie voor u als de gebruiker verstrekt. BioSummit BV is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina’s waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar deze website.
 7. Intellectuele Eigendomsrechten
  a. De auteursrechten en alle overige (intellectuele eigendoms-)rechten met betrekking tot de naam, het logo, de content (waaronder tekst en beeld), de look & feel en het format van deze website berusten uitsluitend bij BioSummit B.V.en/of haar licentiegevers. BioSummit behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.
 8. Deze website en onderdelen daarvan mogen niet worden doorgestuurd, verspreid, verveelvoudigd of openbaargemaakt, tenzij voor persoonlijk gebruik of met toestemming van BioSummit.
 9. Het is mogelijk dat BioSummit in voorkomende gevallen informatie van deze website verwijdert of (tijdelijk) ontoegankelijk maakt als er sprake is van mogelijke inbreuk op rechten van derden.
 10. Beveiliging
  website judithheikoop spant zich in om haar websites of de servers waar haar websites op staan naar de stand van techniek met passende beveiligingsmaatregelen te beschermen tegen virussen of schadelijke programma’s.
 11. Plaatsing berichten
  De berichten die de bezoeker van website judithheikoop achterlaat en voor derden te lezen zijn, dienen een duidelijk en aantoonbaar verband met de inhoud van website judithheikoop te hebben en dienen niet in strijd met de openbare orde of goede zeden te zijn, niet beledigend of anderszins aanstootgevend voor of onrechtmatig jegens derden te zijn, geen inbreuk te maken op rechten van derden, geen aanleiding tot strafrechtelijke of civielrechtelijke procedures te kunnen zijn en geen virussen of andere schadelijke bestanden te bevatten. website judithheikoop staat er op geen enkele wijze voor in dat de voor derden toegankelijke berichten geheim worden gehouden. BioSummit BV is te allen tijde gerechtigd om geplaatste berichten te weigeren, te verwijderen of te wijzigen en/of deze berichten aan justitiële overheidsinstanties te verstrekken.
 12. Aansprakelijkheid
  BioSummit BV sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe, indirecte en gevolgschade, schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van deze website , in het bijzonder als gevolg van het gebruik van de informatie op deze websiteof als gevolg van het zoeken van toegang tot enige andere informatie middels links naar externe internetpagina’s vanaf deze website , dan wel door de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen, tenzij en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van BioSummit.
 13. Conversie
  Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig is of vernietigbaar blijkt te zijn, treedt daarvoor in de plaats een geldige bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de nietige of vernietigbare bepaling. De overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden blijven ineen dergelijke situatie onverminderd van kracht.
 14. Verkoop producten
  Voor de verkoop van diensten op website judithheikoop gelden de aldaar genoemde Algemene Leveringsvoorwaarden. Onderhavige Gebruiksvoorwaarden zijn voor situaties welke de verkoop van diensten betreffen, aanvullend van toepassing. Bij strijdigheden prevaleren de Algemene Leveringsvoorwaarden.
 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  Op deze Gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, inclusief geschillen welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, welke op enigerlei wijze verband houden met het gebruik van de website van judithheikoop en/of deze Gebruiksvoorwaarden, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

© 2014 BioSummit